Algemene voorwaarden Uitje Dagje. 

For the English version look below. 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Choco Loca. 

Algemeen: 
- Met het plaatsen van een aanvraag/optie, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. 
- Wij vinden het niet erg om op te ruimen maar als er een buitensporige bende wordt achtergelaten, zullen wij ons genoodzaakt voelen om schoonmaakkosten in rekening te brengen.
- Wanneer je via de roze kalender boekt, moet je de reservering helemaal doorzetten. De workshop is pas definitief als je een bevestigingsmail hebt gehad. 

- We raden aan  10 minuten voor aanvang van de workshop aanwezig te zijn. Ben je te laat, dan gaat die tijd af van de workshop tijd. 

Overeenkomst: 
- Een overeenkomst komt tot stand indien wij schriftelijk / telefonisch een bericht terug sturen naar de organisator. De dag van ontvangst van de schriftelijke / telefonische opdracht geldt als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Wij doen er alles aan om de mail zo snel mogelijk te beantwoorden. Het kan zijn dat onze mail in de spam box terecht komt, mocht dit niet het geval zijn en heb je binnen een paar dagen niks  gehoord via mail of telefonisch, neem dan opnieuw contact met ons op. 

Wijziging overeenkomst: 
- Tot uiterlijk een week voor het uitje kan het aantal personen worden gewijzigd zonder kosten. Vermindering van het aantal kan tot een week voor het uitje worden doorgegeven. Wij hanteren altijd een minimum van 8 personen bij privé uitjes. Vermeerdering van het aantal kan in overleg tot kort voor de workshop, laat dit het liefst zo snel mogelijk weten. 

Drankjes bij de workshop: 
- Bij start van de workshop krijg je één Bossche borrel en onbeperkt liefdesthee. Voor alle overige drankjes hanteren wij de regel: één drankje per half uur. Drink je meer dan het door ons aangegeven limiet, worden er kosten in rekening gebracht. 


Betaling: 
- De betaling dient te geschieden voor het uitje op rekening nr NL09RABO01689.96.979 t.n.v. Choco Loca. 
Als je voor de betalingswijze ``Op factuur`` hebt gekozen. Komt de factuur één week voor het uitje per mail. 
Indien je hebt gekozen om te betalen na de workshop, kun je dit ter plaatse contant doen. Graag gepast in een enveloppe meenemen.  Wij nemen hierin geen briefjes van €100,- aan . 

Wanneer je het uitje niet vóór het tijdsbestek van 3 dagen voor aanvang van het uitje hebt betaald, kan er 3% extra in rekening worden gebracht. 

Annuleren van het aantal cursisten van de bevestiging / reservering: 
- 1 week vóór het uit uitje moeten we de aantallen weten. Wordt het aantal aangepast vóór de desbetrefdende week vóór het uitje kan het aantal nog tot de helft van het aantal personen in mindering worden gebaracht mits deze helft het minimale aantal van 8 personen bereikt. 
- op maandag in de week van het uitje, kan je het bevestigde aantal personen nog in mindering brengen tot maximaal 20% Hiervoor in plaats kunnen we een cadeaubon geven, die je later bij een inloopworkshop in kunt leveren. 
- Op de woensdag in de week van het uitje staat het aantal vast en kan dit niet meer in mindering worden gebracht. Hierbij betaal je dus voor alle personen die het laatst bevestigd zijn. 

- Wanneer je de aantallen wilt veranderen, kunt je dit telefonisch of per e-mail doen. 
- Wij blijven natuurlijk mensen en proberen wel menselijk te handelen. Overleg is in noodsituaties mogelijk. 

Afmelding van de bevestigde uitjes: 
- De reserveringen die bevestigd zijn, kunnen worden verschoven. Wil je het uitje liever helemaal annuleren rekenen wij €45,- voor administratie kosten. 

Klachten: 
- Mocht je onverhoopt een klacht hebben, dan kun je ons daarover mailen en zullen wij ons best doen om samen met jou tot een passende oplossing te komen. 

- Mocht je tips hebben ter verbetering van onze service, dan horen we dat ook graag! 

Privacyverklaring: 
- Chocoloca.nl verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door jouw verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zal worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Desbetreffende gegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden. 

Gebruik foto`s: 
- In de aanvraag die wij sturen wordt de keuze gelaten of afbeeldingen wel of niet gedeeld mogen worden, zoals voor het gebruik op onze Social Media. Mocht je het liever niet hebben dat wij foto`s delen horen wij dit graag nadrukkelijk. 

Aansprakelijk: 
- Deelnemen aan de uitjes is op eigen risico. Wij doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te verzorgen. 

Contact: 
- Heb je vragen naar aanleiding van wat je op onze site gezien of gelezen heeft, dan kunt je een e-mail sturen naar info@chocoloca.nl of bellen 06 12 97 70 12. 
--------------------------------------------------------------------------------------------
These are the general terms and conditions of Choco Loca. 

General:
- By placing a request/option, you agree to our terms and conditions.
- We don't mind cleaning up but if an excessive mess is left behind we will feel compelled to charge a cleaning fee.
- if you use the pink calendar on the bottom of the page you'll have to complete the reservation. Your reservation is only complete if you recieved the conformation email. 

Agreement:
- An agreement is concluded if we send a message back to the organizer in writing / by telephone. The day of receipt of the written / telephone order counts as the day of the conclusion of the agreement. We do everything we can to answer the email as soon as possible. It is possible that our e-mail ends up in the spam box, if this is not the case and you have not heard anything by e-mail or telephone within a few days, please contact us again. 

Change agreement: 
- Up to a week before the outing, the number of people can be changed at no cost. Reducing the number can be passed on up to a week before the outing. We always use a minimum of 8 people for private outings. You can increase the number in consultation until shortly before the workshop, preferably let us know as soon as possible. 

Drinks at the workshop: 
Upon arrival one 'bossche borrel' and a unlimted amount of our signature love tea is included. For all our other drinks we have the rule: one drink per half hour. If you drink more then the maximum amount indicated by us costs will be charged. 


Payment:
- Payment must be made before the outing to account number NL09RABO01689.96.979 in the name of. Chocolate Loca.
If you have chosen the payment method ``On invoice``. The invoice will arrive by email one week before the outing.
If you have chosen to pay after the workshop, you can do this in cash on the spot. Please bring it in an envelope. We don't accept €100,- biljets. 
 

Canceling the number of persons of the confirmation / reservation:
- 1 week before the outing we need to know the numbers. If the number is adjusted before the relevant week before the outing, the number can still be reduced to half of the number of people, provided that this half reaches the minimum number of 8 people.
- on Monday in the week of the outing, you can still deduct the confirmed number of people up to a maximum of 20%. Instead, we can give you a gift voucher, which you can hand in later at a walk-in workshop.
- On the Wednesday of the week of the outing, the number is fixed and can no longer be deducted. So you pay for all people who were confirmed last.

- If you want to change the numbers, you can do this by telephone or e-mail.
- Of course we remain human beings and we do try to act humanely. Consultation is possible in emergency situations.


Cancelling confirmed outings:
- The reservations that have been confirmed can be moved. If you prefer to cancel the outing completely, we charge €45 for administration costs

Complaints: 
- If you unexpectedly have a complaint, you can email us and we will do our best to find a suitable solution together with you. 

- If you have tips for improving our service, we would like to hear from you! 

Privacy declaration: 
- Chocoloca.nl hereby expressly declares that all address information and personal data provided by you will only be used for its own administration and provision of information. The relevant data will not be resold and will not be made available to third parties. 

Use photos: 
- In the request that we send, the choice is made as to whether images may or may not be shared, such as for use on our Social Media. If you prefer not to share photos, we would like to hear this explicitly. 

Responsible: 
- Participating in the outings is at your own risk. We do everything we can to ensure it is as safe as possible. 

Contact: 
- If you have any questions about what you have seen or read on our site, you can send an e-mail to info@chocoloca.nl or call 06 12 97 70 12. 

Algemene voorwaarden Uitje Dagje.

For the English version look below.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Choco Loca.

Algemeen:
- Met het plaatsen van een aanvraag/optie, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

- Als je via de webwinkel besteld, is je uitje nog een aanvraag. Als je via de e-mail een bericht stuurt, krijg je hier altijd een aanvraag. Zodra je aanvraag/optie verzonden is, krijg je hierover van ons bericht per e-mail. Mocht deze niet aankomen, kun je contact opnemen per mail (info@chocoloca.nl) of per telefoon (0612977012).
Een aanvraag / optie is pas definitief als dit een bevestiging / reservering is geworden.

Overeenkomst:
- Een overeenkomst komt tot stand indien wij schriftelijk / telefonisch een bericht terug sturen naar de organisator. De dag van ontvangst van de schriftelijke / telefonische opdracht geldt als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Wij doen er alles aan om de mail zo snel mogelijk te beantwoorden. Mocht je binnen een paar dagen niks hebben gehoord via mail of telefonisch, neem dan opnieuw contact met ons op.

Wijziging overeenkomst:
- Tot uiterlijk een week voor het uitje kan het aantal personen worden gewijzigd zonder kosten. Vermindering van het aantal kan tot een week voor het uitje worden doorgegeven. Wij hanteren altijd een minimum van 8 personen bij privé uitjes. Vermeerdering van het aantal kan in overleg tot kort voor de workshop, laat dit het liefst zo snel mogelijk weten.

Betaling:
- De betaling dient te geschieden voor het uitje op rekening nr NL09RABO01689.96.979 t.n.v. Choco Loca.
Als je voor de betalingswijze ``vooraf betalen`` hebt gekozen. Komt de rekening één week voor het uitje per mail.
Indien je hebt gekozen om te betalen na de workshop, kun je dit ter plaatse contant doen. Graag gepast in een enveloppe meenemen.

Annuleren van het aantal cursisten van de bevestiging / reservering:
- Als je jouw aantal cursisten van de reservering wilt veranderen, moet dit uiterlijk 7 dagen voor de dag van het uitje.
- Ook al heb je geen betaling gedaan, ben je toch verplicht de aantallen die tot 1 week voor de workshop zijn doorgegeven te betalen.
- Van de bevestigde aantallen mag tot maximaal 20% geannuleerd worden. Hiervoor in plaats kunnen we een cadeaubon geven, die je later bij een inloopworkshop in kunt leveren.
- Betaling annulering personen: Bij annulering van het aantal personen tot 7 dagen voor het uitje zal de helft van de kosten in rekening worden gebracht.
- Betaling annulering personen: Bij annulering binnen de werkweek voor het uitje zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht.
- Betaling zal altijd voor minimaal 8 personen zijn.
- Wanneer je de aantallen wilt veranderen, kunt je dit telefonisch of per e-mail doen.
- Wij blijven natuurlijk mensen en proberen wel menselijk te handelen. Overleg is in noodsituaties mogelijk.

Afmelding van de reserveringen:
- De reserveringen die bevestigd zijn, kunnen niet meer afgezegd worden, wel verschoven!
- We vragen dan een aanbetaling van het halve bedrag (binnen 30 dagen voor de overeengekomen datum.) Het tweede deel wordt dan in de week voor de nieuwe reservering voldaan.
- We vragen een aanbetaling op het uitje wat dan later plaats zal vinden als het meer dan 30 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: van 25%


Klachten:
- Mocht je onverhoopt een klacht hebben, dan kun je ons daarover mailen en zullen wij ons best doen om samen met jou tot een passende oplossing te komen.

- Mocht je tips hebben ter verbetering van onze service, dan horen we dat ook graag!

Privacyverklaring:
- Chocoloca.nl verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door jouw verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zal worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Desbetreffende gegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden.

Gebruik foto`s:
- In de aanvraag die wij sturen wordt de keuze gelaten of afbeeldingen wel of niet gedeeld mogen worden, zoals voor het gebruik op onze Social Media. Mocht je het liever niet hebben dat wij foto`s delen horen wij dit graag nadrukkelijk.

Aansprakelijk:
- Deelnemen aan de uitjes is op eigen risico. Wij doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te verzorgen.

Contact:
- Heb je vragen naar aanleiding van wat je op onze site gezien of gelezen heeft, dan kunt je een e-mail sturen naar info@chocoloca.nl of bellen 06 12 97 70 12.
--------------------------------------------------------------------------------------------
These are the general terms and conditions of Choco Loca.

General:
- By placing a request / option, you agree with our terms and conditions.

- If you order via the web store, your outing is still a request. If you send a message via e-mail, you will always receive a request here. As soon as your request / option has been sent, you will receive a message from us by e-mail. If this does not arrive, you can contact us by mail (info@chocoloca.nl) or by telephone (0612977012).
An application / option is only final if it has become a confirmation / reservation.

Agreement:
- An agreement is concluded if we send a message back to the organizer in writing / by telephone. The day of receipt of the written / telephone assignment counts as the day of the conclusion of the agreement. We do everything to answer the mail as quickly as possible. If you haven`t heard anything by e-mail or telephone within a few days, please contact us again.

Change agreement:
- Up to a week before the outing, the number of people can be changed at no cost. Reducing the number can be passed on up to a week before the outing. We always use a minimum of 8 people for private outings. You can increase the number in consultation until shortly before the workshop, preferably let us know as soon as possible.

Payment:
- The payment must be made for the outing on account nr NL09RABO01689.96.979 t.v. Choco Loca.
If you have chosen the payment method `` prepay``. The bill comes one week before the outing by mail.
If you have chosen to pay after the workshop, you can do this in cash on the spot. Please bring it in an envelope.

Canceling the number of students of the confirmation / reservation:
- If you want to change your number of students on the reservation, this must be done at least 7 days before the day of the outing.
- Even if you have not made a payment, you are nevertheless obliged to pay the numbers that were submitted up to 1 week before the workshop.
- Up to 20% of the confirmed numbers may be canceled.
- Payment cancellation persons: If the number of persons is canceled up to 7 days before the outing, half of the costs will be charged.
- Payment cancellation persons: In case of cancellation within the working week for the outing, the entire amount will be charged.
- Payment will always be for a minimum of 8 people.
- If you want to change the numbers, you can do this by telephone or e-mail.
- We naturally remain human and try to act humanly. Consultation is possible in emergency situations.

Cancellation of reservations:
- The reservations that have been confirmed cannot be canceled, but can be postponed!
- We ask for a deposit of half the amount. The second part is then paid in the week before the new reservation.

Complaints:
- If you unexpectedly have a complaint, you can email us and we will do our best to find a suitable solution together with you.

- If you have tips for improving our service, we would like to hear from you!

Privacy declaration:
- Chocoloca.nl hereby expressly declares that all address information and personal data provided by you will only be used for its own administration and provision of information. The relevant data will not be resold and will not be made available to third parties.

Use photos:
- In the request that we send, the choice is made as to whether images may or may not be shared, such as for use on our Social Media. If you prefer not to share photos, we would like to hear this explicitly.

Responsible:
- Participating in the outings is at your own risk. We do everything we can to ensure it is as safe as possible.

Contact:
- If you have any questions about what you have seen or read on our site, you can send an e-mail to info@chocoloca.nl or call 06 12 97 70 12.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Wij zouden het heel erg leuk vinden als jullie een review achterlaten. 

Review

Youtube

Kijk ook eens op ons youtube kanaal voor leuke video's over allerlei te gekke uitjes!! -xx-

Onze Instagram

Profielfoto wijzigen

 

 

© 2017 - 2024 uitjedagje.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel