Navigatie
Algemene voorwaarden Uitje Dagje

For the English version look below.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Uitje Dagje.

Algemeen:
- Met het plaatsen van een aanvraag/optie, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

- Als je via de webwinkel besteld, is je uitje nog een aanvraag. Als je via de e-mail een bericht stuurt, krijg je hier altijd een aanvraag. Zodra je aanvraag/optie verzonden is, krijg je hierover van ons bericht per e-mail. Mocht deze niet aankomen, kun je contact opnemen per mail (info@chocoloca.nl) of per telefoon (0612977012).
Een aanvraag / optie is pas definitief als dit een bevestiging / reservering is geworden.

Overeenkomst:
- Een overeenkomst komt tot stand indien wij schriftelijk / telefonisch een bericht terug sturen naar de organisator. De dag van ontvangst van de schriftelijke / telefonische opdracht geldt als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Wij doen er alles aan om de mail zo snel mogelijk te beantwoorden. Mocht je binnen een paar dagen niks hebben gehoord via mail of telefonisch, neem dan opnieuw contact met ons op.

Wijziging overeenkomst:
- Tot uiterlijk een week voor het uitje kan het aantal personen worden gewijzigd zonder kosten. Vermindering van het aantal kan tot een week voor het uitje worden doorgegeven. Vermeerdering van het aantal kan in overleg tot kort voor de workshop, laat dit het liefst zo snel mogelijk weten.

Betaling:
- De betaling dient te geschieden op rekening nr NL09RABO01689.96.979 t.n.v. Choco Loca.
Als je voor de betalingswijze ``vooraf betalen`` hebt gekozen. Komt de rekening één week voor het uitje per mail.
Indien je hebt gekozen om te betalen na de workshop, kun je dit ter plaatse contant doen. Graag gepast in een enveloppe meenemen.

Annuleren van een reservering:
- Ook al heb je geen betaling gedaan, ben je toch verplicht de aantallen die tot 1 week voor de workshop zijn doorgegeven te betalen. Wij blijven natuurlijk mensen en proberen wel menselijk te handelen. Overleg is in noodsituaties mogelijk.

- Als je jouw reservering wilt annuleren, moet dit uiterlijk 7 dagen voor de dag van het uitje. Voor elke boeking die niet minimaal 7 dagen voor het uitje wordt geannuleerd, zal de helft van de kosten in rekening worden gebracht. Uiterlijk 3 dagen voor het uitje betaal je het gehele bedrag. Na 3 dagen kun je het uitje helemaal niet meer annuleren. (Verplaatsen zou kunnen in overleg.)
Wanneer je wilt annuleren, kunt je dit direct telefonisch of per e-mail doen.

Klachten:
- Mocht je onverhoopt een klacht hebben, dan kun je ons daarover mailen en zullen wij ons best doen om samen met jou tot een passende oplossing te komen.

- Mocht je tips hebben ter verbetering van onze service, dan horen we dat ook graag!

Privacyverklaring:
- Chocoloca.nl verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door jouw verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zal worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Desbetreffende gegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden.

Gebruik foto`s:
- In de aanvraag die wij sturen wordt de keuze gelaten of afbeeldingen wel of niet gedeeld mogen worden, zoals voor het gebruik op onze Social Media. Mocht je het liever niet hebben dat wij foto`s delen horen wij dit graag nadrukkelijk.

Aansprakelijk:
- Deelnemen aan de uitjes is op eigen risico. Wij doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te verzorgen.

Contact:
- Heb je vragen naar aanleiding van wat je op onze site gezien of gelezen heeft, dan kunt je een e-mail sturen naar info@chocoloca.nl of bellen 06 12 97 70 12.
--------------------------------------------------------------------------------------------
These are the terms and conditions of Uitje Dagje

General:
- By placing a request / option, you agree with our terms and conditions.

- If you order by the web store, your outing is still a request. If you send a message by e-mail, you will always receive a request here. As soon as your request / option has been sent, you will receive a message from us by e-mail. If this does not arrive, you can contact us by mail (info@chocoloca.nl) or by telephone (0612977012).
An application / option is only definitive if it has become a confirmation / reservation.

Agreement:
- An agreement is concluded if we send a message back to the organizer in writing / by telephone. The day of receipt of the written / telephone assignment counts as the day of conclusion of the agreement. We do everything to answer the mail as quickly as possible. If you haven`t heard anything by email or telephone within a few days, please contact us again.

Change agreement:
- Up to one week before the outing, the number of people can be changed at no cost. Reducing the number can be passed on up to a week before the outing. You can increase the number in consultation until shortly before the workshop, preferably let us know as soon as possible.

Payment:
- The payment must be made to account number NL09RABO01689.96.979, n.v. Choco Loca.
If you have chosen the payment method `` prepay``. The bill comes one week before the outing by mail.
If you have chosen to pay after the workshop, you can do this in cash on the spot. Please bring it in an envelope as appropriate.

Canceling a reservation:
- Even if you have not made a payment, you are still obliged to pay the numbers that have been submitted up to 1 week before the workshop. We of course remain human and try to act humanely. Consultation is possible in emergency situations.

- If you want to cancel your reservation, this must be done no later than 7 days before the day of the outing. For each booking that is not canceled at least 7 days before the outing, half of the costs will be charged. You pay the full amount at least 3 days before the outing. After 3 days you can no longer cancel the trip. (You could move in consultation.)
If you want to cancel, you can do this directly by telephone or e-mail.

Complaints:
- If you unexpectedly have a complaint, you can email us about it and we will do our best to find a suitable solution together with you.

- If you have tips for improving our service, we would like to hear from you too!

Privacy declaration:
- Chocoloca.nl hereby expressly declares that all address information and personal data provided by you will only be used for its own administration and provision of information. The relevant data will not be resold and will not be made available to third parties.

Use photos:
- In the request that we send, the choice is made as to whether or not images may be shared, such as for use on our Social Media. If you prefer not to share photos, we would like to hear this explicitly.

Responsible:
- Participating in the outings is at your own risk. We do everything in our power to take care of it as safely as possible.

Contact:
- If you have questions about what you have seen or read on our site, you can send an email to info@chocoloca.nl or call 06 12 97 70 12.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Gastenboek ,vertel een leuke reactie, ervaring, beleving!

  • 21-10-2019 - Wij hebben zondag 20 oktober een familiereünie gehad bij ChocoLoca...  lees meer
  • 21-10-2019 - Tijdens onze familiereünie hebben we erg veel plezier gehad met...  lees meer
  • 14-10-2019 - Het was een geweldig onthaal van tante Annie en Juf....  lees meer
Plaats een bericht

Graag zien wij ook een leuke review op Tripadvisor! 

Youtube

Kijk ook eens op ons youtube kanaal voor leuke video's over allerlei te gekke uitjes!! -xx-

Onze Instagram

Profielfoto wijzigen

Uitje Dagje Den Bosch

Ludieke uitjes in
Den Bosch.

We love
Chocolate party's

 

© 2017 - 2020 uitjedagje.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel